مختصات نسبی در impress.js

اگر تعداد اسلایدهای شما زیاد باشد، فایل ارائه شما بزرگ می‌شود. و در نتیجه مقدار x و y و z اعداد بزرگی می‌شوند که محاسبه مختصات اسلایدها را دشوار می‌کند.

برای حل این مشکل در impress.js یک پلاگین وجود دارد که با کمک آن می توانید بجای مختصات مطلق از مختصات نسبی استفاده کنید. یعنی مختصات هر اسلاید نسبت به اسلاید قبلی محاسبه و تعیین می‌شود.

برای این کار بجای data-x از data-rel-x و بجای data-y از data-rel-y و بجای data-z از data-rel-z استفاده کنید.

<div class="step" data-rel-x="1500" data-rel-y="800" data-rel-z="1000">

در مثال فوق مختصات اسلاید نسبت به اسلاید قبلی مشخص گردیده است.

برای دیدن آن اینجا کلیک کنید. و متن HTML آنرا مشاهده کنید مختصات همه اسلایدها یکی است.