۶- کاندیشن ۱

شرط – Conditions

در جاواسکریپت شرط را به سه گونه می‌توان نوشت.

 • ?
 • if
 • Switch

همه آنها را باید یاد گرفت و در هر جایی آن روشی را که ساده‌تر است، به کار برد.

تِرنِری – Ternary (?)

ترنری ساده‌ترین فرم شرط است. و چون از سه بخش تشکیل می‌شود، آن را ترنری به معنای سه‌تایی می‌نامند.

condition ? valueTrue : valueFalse


let x = 5;

let a = (x > 0) ? 10 : 20;    // a = 10

let b = (x < 0) ? 10 : 20;    // b = 20

مثال

در مثال زیر یک عدد را می‌گیرد و مشخص می‌کند مثبت است یا منفی.

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {

  let numVal = inBox.value;

  let numType = (numVal < 0) ? "negative" : "positive";

  outBox.innerHTML = numType;
}

مثال

در مثال زیر یک تصویر SVG وجود دارد که از دو لایه تشکیل شده است. لایهٔ زیر، نقره‌ای و لایهٔ رو، زرد است. با کلیک کردن روی کلید، یک بار در میان، لایهٔ رو (که زرد رنگ است)، پنهان یا پیدا می‌شود.

HTML

<g id="on"> ... </g>
...
<div id="power">Power</div>

JS

const on = document.getElementById("on");
const power = document.getElementById("power");

power.onclick = function() {

  let light = on.style.display;

  light = (light == "none") ? "block" : "none";

  on.style.display = light;

}if else

if (Condition) { … }


let x = 5;
let a;

if (x < 0) {
  a = 1;    // if true
}

// a = undefined

if (x > 0) {
  a = 1;    // if true
}

// a = 1

مثال

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>
<h1 id="out-box"></h1>

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {

  let numVal = inBox.value;

  if (numVal < 0) {

    outBox.innerHTML = "Negative";

  }
}

if (Condition) { … } else { … }


let x = 5;
let a;

if (x > 0) {
  a = 1;    // if true
} else {
  a = -1;    // if false
}

// a = 1

if (x < 0) {
  a = 1;     // if true
} else {
  a = -1;    // if false
}

// a = -1

مثال

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {

  let numVal = inBox.value;

  if (numVal < 0) {

    outBox.innerHTML = "Negative";

  } else {

    outBox.innerHTML = "Positive";

  }
}

if (Condition1) { … } else if (Condition2) { … } else { … }


let x = 5;
let a;

if (x > 0) {
  a = 1;     // if condition1 is true
} else if (x < 0) {
  a = -1;    // if condition2 is true
} else {
  a = 0;     // if all is false
}

// a = 1

مثال

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {

  let numVal = inBox.value;

  if (numVal < 0) {

    outBox.innerHTML = "Negative";

  } else if (numVal > 0) {

    outBox.innerHTML = "Positive";

  } else {

    outBox.innerHTML = "Zero";

  }
}تمرین ۱

  • این فایل را دانلود کنید.
  • آن را در فولدر js1 باز کنید.
  • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
  • نام و  پسورد را بگیرد و در صورت نادرست بودن هرکدام زیر خودش پیام مناسب ظاهر شود.


اسکوپ – Scope

 • اسکوپ به معنای محدوده است. (تلسکوپ و مایکروسکوپ، ترکیبی از همین کلمه است.)
 • اسکوپ، به بخشی از کد می‌گویند که بین دو علامت {…} قرار گرفته است. (نام این علامت کِرلی بِرَکِت – Curly Bracket است.)
 • در جاواسکریپت توجه به اسکوپ، بسیار مهم است. چون اگر یک متغیر، در اسکوپی تعریف شده باشد، بیرون آن کار نمی‌کند.

گلوبال – Global

اگر یک متغیر، بیرون اسکوپ‌ها تعریف شده باشد، همه جا قابل استفاده است. و به آن، گلوبال یا سراسری می گویند.


let fruit = "apple";
alert(fruit);     // apple

if (true) {
  alert(fruit);   // apple
}

لوکال – Local

اگر متغیر درون یک اسکوپ تعریف شده باشد، تنها درون همان اسکوپ قابل استفاده است. و به آن، لوکال یا محلی می گویند.


if (true) {
  let fruit = "apple";
  alert(fruit);   // apple
}

alert(fruit);     // undefined

متغیرهای همنام در اسکوپ‌های متفاوت همانند دو متغیر جداگانه کار می‌کنند.


let fruit = "apple";
alert(fruit);     // apple

if (true) {
  let fruit = "orange";
  alert(fruit);   // orange
}

alert(fruit);     // apple

مقدار هر متغیر بیرونی در داخل اسکوپ، در دسترس است و می‌توان آن را تغییر داد.


let fruit = "apple";
alert(fruit);     // apple

if (true) {
  fruit = "orange";
  alert(fruit);   // orange
}

alert(fruit);     // orangeMath

آبجکت Math با مقادیر عددی کار می‌کند.

Math.PI = 3.141592653589793

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {

  let d = inBox.value;

  let c = d * Math.PI;

  outBox.innerHTML = c;
}

Math.random( )

یک عدد رَندوم یا تصادفی بین صفر و یک [0,1) می‌دهد.

HTML

<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

Js

const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {
  
  let r = Math.random();
  
  outBox.innerHTML = r;
}

Math.trunc(x)

بخش صحیح عدد را برمی‌گرداند.

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {
  let num = inBox.value;

  let i = Math.trunc(num);

  outBox.innerHTML = i;
}

 

Math.floor(x)

نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی x را برمی‌گرداند.

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {
  let num = inBox.value;

  let i = Math.floor(num);

  outBox.innerHTML = i;
}

Math.ceil( )

نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی x را برمی‌گرداند.

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {
  let num = inBox.value;

  let i = Math.ceil(num);

  outBox.innerHTML = i;
}

Math.round(x)

نزدیکترین عدد صحیح به x را برمی‌گرداند.

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {
  let num = inBox.value;

  let i = Math.round(num);

  outBox.innerHTML = i;
}

مقایسه نتیجه فانکشن‌های بالا

x -1 -0.9 -0.5 -0.1 0 0.1 0.5 0.9 1
trunc(x) -1 0 0 0 0 0 0 0 1
floor(x) -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1
ceil(x) -1 0 0 0 0 1 1 1 1
round(x) -1 -1 0 0 0 0 1 1 1


تمرین ۲

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • هنگامیکه روی یکی از تصاویر زیر کلیک می کنید نام آن زیر User نوشته می شود.
 • کامپیوتر به صورت رندوم یکی را انتخاب می کند و نام آن را زیر Computer می نویسد.
 • و در پایان برنده یا بازنده شدن کاربر در وسط صفحه نوشته می‌شود.