۷- کاندیشن ۲

شرط – Conditions

در جاواسکریپت شرط را به سه گونه می‌توان نوشت.

 • ?
 • if
 • Switch

همه آنها را باید یاد گرفت و در هر جایی آن روشی را که ساده‌تر است، به کار برد.

سوئیچ – Switch

Switch جایگزین چند if می‌شود.


if (exp === val1) {

  ...

} else if (exp === val2) {

  ...

} else if (exp === val3) {

  ...

}

...

} else {
  ...
}


switch (exp) {
  case val1: // if (exp === val1)
    ...
    break;
  
  case val2: // if (exp === val2)
    ...
    break;

  case val3: // if (exp === val3)
    ...
    break;

  ...
  
  default: // else
    ...
  }

اگر break را ننویسید، کد تا break بعدی بدون توجه به شرط‌ها اجرا می‌شود.

مثال

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {
  let grade = inBox.value;
  let msg; 
  switch (grade) {
    case 'A':
      msg = "Excellent";
      break;
    case 'B':
      msg = "Good";
      break;
    case 'C':
      msg = "Fair";
      break;
    case 'D':
      msg = "Poor";
      break;
    case 'E':
    case 'F':
      msg = "Failed";
      break;
    default:
      msg = "Unknown grade";
  }
  outBox.innerHTML = msg;
}

مثال

HTML

<input type="text" id="in-box">
<button id="btn">OK</button>    
<h1 id="out-box"></h1>  

JS

const inBox = document.getElementById("in-box");
const outBox = document.getElementById("out-box");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = function() {
  let point = inBox.value;
  let msg; 
  switch (true) {
    case point > 100 || point < 0:
      msg = "Out of range";
      break;
    case point >= 90:
      msg = "Excellent";
      break;
    case point >= 80:
      msg = "Good";
      break;
    case point >= 70:
      msg = "Fair";
      break;
    case point >= 60:
      msg = "Poor";
      break;
    case point >= 0:
      msg = "Failed";
      break;
    default:
      msg = "Not a number";
  }
  outBox.innerHTML = msg;
}

تمرین ۱

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • اسکریپتی بنویسید تا مثل ویدیوی زیر عمل کند.

تمرین ۲

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • اسکریپتی بنویسید تا مانند یک ماشین حساب کار کند.String

آبجکت String با مقادیر استرینگ کار می‌کند.

String.length

تعداد کاراکترهای استرینگ را برمی‌گرداند


s = "Nikparvar High School";

l = s.length;    // l = 21
//-------------------------------------
n = 20;

l = n.length;    // l = undefined
//-------------------------------------
b = true;

l = b.length;    // l = undefined

String.trim( )

فضای خالی دو طرف استرینگ را حذف می‌کند.

 • افقی: space, tab
 • عمودی: LF, CR

String.trim( )


s = "   Nikparvar";

t = s.trim();    // t = "Nikparvar"
//-------------------------------------
s = "Nikparvar   ";

t = s.trim();    // t = "Nikparvar"
//-------------------------------------
s = "  Nikparvar  ";

t = s.trim();    // t = "Nikparvar"
//-------------------------------------
s = `
Nikparvar
High
School`;

t = s.trim();    // t = `Nikparvar
           //   High
           //   School` 

String.substr(start, length)

بخشی از استرینگ را برمی‌گرداند.

 • شمارش کاراکترها از عدد صفر آغاز می‌شود.
 • اعداد منفی از انتها شمرده می‌شود.

s = "Nikparvar High School";

t = s.substr(0,3);     // t = "Nik"

t = s.substr(-4,3);    // t = "hoo"

t = s.substr(25,1);    // t = ""

t = s.substr(5,-1);    // t = ""

String.search(str)

جای str را در میان استرینگ مشخص می‌کند.


s = "Nikparvar";

p = s.search("Nik");     // p = 0

p = s.search("nik");     // p = -1

p = s.search("a");      // p = 4

String.replace(str1,str2)

str1 را با str2 جایگزین می‌کند.


s = "Nikparvar";

new = s.replace("Nik", "nik");     // new = "nikparvar"

new = s.replace("a", "_");       // new = "Nikp_rvar"

new = s.replace("M", "_");       // new = "Nikparvar"تمرین ۳

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • یک عدد را بگیرد و چک کند، آن می‌تواند یک کد ملی باشد یا نه.
 • الگوریتم تشخیص درستی کد ملی