۵- اکسپرشن

اِکسپرِشن – Expression

تصویر زیر را ببینید و با چند اصطلاح آشنا شوید.

 • اِکسپرِشن (Expression): قطعه‌ای از کد که عملیاتی یا محاسباتی را انجام می دهد تا یک مقدار را بدست آورد.
 • آپِرِیتور (Operator): یا عملگر مثل جمع یا ضرب عملی است که روی مقادیر انجام می‌گیرد و نتیجه‌ای به دست می‌آید.
 • آپِرَند (Operand): یا عملوند مقادیر اولیه‌ای هستند که عملیات روی آنها انجام می‌شود.

آپریتورهای استرینگ

پیوستن


a = "my" + "String"; // myString  Concatenate

مقادیر با نوع متفاوت را به استرینگ تبدیل می‌کند.


a = "5" + 2;      // "52"

a = 2 + "5";      // "25"

a = "5" + 2 + 1;    // "521"

a = 2 + 1 + "5";    // "35"

a = true + "5";     // "true5"

a = false + "5";    // "false5"

a = null + "5";     // "null5"

a = undefined + "5";  // "undefined5"

a = Infinity + "5";   // "Infinity5"

a = NaN + "5";     // "NaN5"تمرین ۱

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • هرگاه روی دکمه + کلیک شد، مقدار دو خانه اول و دوم را پشت هم در خانه سوم بنویسد.


آپریتورهای حساب

ساده


a = 1 + 2;  // 3  Addition

a = 5 - 2;  // 3  Subtraction

a = 2 * 3;  // 6  Multiplication

a = 6 / 2;  // 3  Division

a = 5 % 3;  // 2  Modulus

a = 2 ** 3;  // 8  Exponentiation  

مقادیر با نوع متفاوت را به عدد تبدیل می‌کند.


a = +"1" + +"2";   // 3

a = "5" - "3";    // 2

a = "2" * "3";    // 6

a = "6" / "2";    // 3

a = "5" % "3";    // 2

a = "2" ** "3";    // 8

a = true + true;   // 2

a = 3 - true;     // 2

a = false * 5;    // 0

a = 5 ** false;    // 1

a = 2 + null;     // 2

a = 2 + undefined;  // NaNتمرین ۲

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • هرگاه روی دکمه‌ها کلیک شد، حاصل عمل روی خانه اول و دوم را در خانه سوم بنویسد.


تک آپرند


a = 2;  ++a;  // a = 3;  a = a + 1;  Pre-Increment 

a = 2;  a++;  // a = 3;  a = a + 1;  Post-Increment 

a = 2;  --a;  // a = 1;  a = a - 1;  Pre-Decrement

a = 2;  a--;  // a = 1;  a = a - 1;  Post-Decrement

//=========================================================

a = 2;  b = 5 + ++a;  // a = 3; b = 8;  b = 5 + (a + 1);

a = 2;  b = 5 + a++;  // a = 3; b = 7;  b = 5 + a;

a = 2;  b = 5 + --a;  // a = 1; b = 6;  b = 5 + (a - 1);

a = 2;  b = 5 + a--;  // a = 1; b = 7;  b = 5 + a;

محاسبه درجا


a = 6;  a += 2;     // a = 8;       a = a + 2;

a = 6;  a -= 2;     // a = 4;       a = a - 2;

a = 6;  a *= 2;     // a = 12;      a = a * 2;

a = 6;  a /= 2;     // a = 3;       a = a / 2;

a = 5;  a %= 2;     // a = 1;       a = a % 2;

a = 2;  a **= 3;     // a = 8;       a = a ** 3;
//---------------------------------------------------------------
a = "my"; a += "String"  // a = "myString";  a = a + "String";

آپریتورهای بولیَن

ساده

// And ----------------------------------
a = true && true;      // a = true;

a = true && false;     // a = false;

a = false && true;     // a = false;

a = false && false;     // a = false;
// Or -----------------------------------
a = true || true;      // a = true;

a = true || false;     // a = true;

a = false || true;     // a = true;

a = false || false;     // a = false;
// Not ----------------------------------
a = ! true;         // a = false;

a = ! false;        // a = true;

مقادیر با نوع متفاوت را به بولین تبدیل می‌کند.


// And -----------------------------------
a = true && 5;        // a = 5;
a = true && "Str";      // a = "Str";

a = false && 5;        // a = false;
a = false && "Str";      // a = false;
// Or ------------------------------------
a = true || 5;        // a = true;
a = true || "Str";      // a = true;

a = false || 5;        // a = 5;
a = false || "Str";      // a = "Str";
// Not -----------------------------------
a = ! 0;           // a = true;
a = ! 5;           // a = false; Any non-zero number

a = ! "";           // a = true;
a = ! " ";          // a = false; Any non-zero string

a = ! null;          // a = true;
a = ! undefined;       // a = true;
a = ! NaN;          // a = true;تمرین ۳

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • هرگاه روی دکمه‌ها کلیک شد، حاصل عمل روی خانه اول و دوم را در خانه سوم بنویسد.


آپریتورهای مقایسه‌

مقایسه عددها


r = 2 == 2;  // r = true;  Equal to

r = 2 != 2;  // r = false;  Not Equal

r = 2 < 3;   // r = true;  Less than

r = 2 > 2;   // r = false;  Greater than

r = 2 <= 2;  // r = true;  Less than or Equal to

r = 2 >= 3;  // r = false;  Greater than or Equal to

مقایسه استرینگ‌ها


r = "B" == "B";  // r = true;   Equal to

r = "B" != "B";  // r = false;  Not Equal

r = "B" < "C";   // r = true;   Less than

r = "B" > "B";   // r = false;  Greater than

r = "B" <= "B";  // r = true;   Less than or Equal to 

r = "B" >= "C";  // r = false;  Greater than or Equal to


مقایسه بولین


r = true == true;   // r = true;   Equal to

r = true != true;   // r = false;  Not Equal

r = false < true;   // r = true;   Less than

r = false > true;   // r = false;  Greater than

r = false <= false;  // r = true;   Less than or Equal to

r = false >= true;  // r = false;  Greater than or Equal to

مقایسه مقادیر با نوع متفاوت را به عدد تبدیل می‌کند.


r = "002" == 2;   // r = true;   "002" -> 2

r = "2" != 2;    // r = false;   "2" -> 2

r = "2" < 3;    // r = true;   "2" -> 2

r = "2" > 2;    // r = false;   "2" -> 2

r = "02" <= 2;   // r = true;   "02" -> 2

r = "2" >= 3;    // r = false;   "2" -> 2

r = "" == 0;    // r = true;   "" -> 0

r = false == "";  // r = true;   false -> 0, "" -> 0

r = false == "0";  // r = true;   false -> 0, "0" -> 0

r = true == "1";  // r = true;   true -> 1, "1" -> 1تمرین ۴

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • هرگاه روی دکمه‌ها کلیک شد، حاصل عمل روی خانه اول و دوم را در خانه سوم بنویسد.


مقایسه null


// null equal to

r = null == null;     // r = true;

r = null == undefined;  // r = true;

// null not-equal to

r = null != 0;      // r = true;

r = null != "";      // r = true;

r = null != false;    // r = true;

// null vs 0, "", false

r = null == 0;      // r = false;

r = null < 0;       // r = false;

r = null > 0;       // r = false;

r = null <= 0;      // r = true;

r = null >= 0;      // r = true;

r = null != 0;      // r = true;

مقایسه undefined


// undefined equal to
r = undefined == null;      // r = true;

r = undefined == undefined;    // r = true;

// undefined not-equal to

r = undefined != 0;        // r = true;

r = undefined != "";       // r = true;

r = undefined != false;      // r = true;

// undefined vs 0, "", false

r = undefined == 0;        // r = false;

r = undefined < 0;        // r = false;

r = undefined > 0;        // r = false;

r = undefined <= 0;        // r = false;

r = undefined >= 0;        // r = false;

r = undefined != 0;        // r = true;

مقایسه NaN// NaN not-equal to anything.

r = NaN != 0;      // r = true;

r = NaN != "";      // r = true;

r = NaN != false;    // r = true;

r = NaN != null;     // r = true;

r = NaN != undefined;  // r = true;

r = NaN != NaN;     // r = true;

// x is whatever

r = NaN == x;      // r = false;

r = NaN < x; // r = false; r = NaN > x;       // r = false;

r = NaN <= x; // r = false; r = NaN >= x;      // r = false;

r = NaN != x;      // r = true;

مقایسه نوع و مقدار


r = "2" == 2;      // r = true;     Value

r = "2" === 2;      // r = false;    Value & type
//-------------------------------------------------------
r = "2" != 2;      // r = false;    Value

r = "2" !== 2;      // r = true;     Value & Type
//-------------------------------------------------------
r = true !== 1;     // r = true;     Value & Type

r = false !== 0;     // r = true;     Value & Type
//-------------------------------------------------------
r = null !== undefined; // r = true;     Value & Type 

TL;DR

 1. تبدیل به عدد: همه آپریتورها
 2. تبدیل به استرینگ: آپریتور + اگر یک از آپرندهایش استرینگ باشد.
 3. تبدیل به بولین: آپریتور بولین
 4. null == undefined
 5. NaN با هیچ چیزی مساوی نیست.

الویت آپریتورها


 1    ( )
 2    ++ --
 3    **
 4    * / %
 5    + -
 6    < > <= >=
 7    == != === !==
 8    &&
 9    ||
10    = += -= *= /= %=


Number

آبجکت Number با مقادیر عددی کار می‌کند.

Number.isNaN(x)

این متد مشخص می‌کند، x معادل NaN است یا نه.


// Numbers
Number.isNaN(NaN);      // true 
Number.isNaN(5);       // false
Number.isNaN(Infinity);    // false

// Strings
Number.isNaN("5");      // false
Number.isNaN("Infinity");   // false
Number.isNaN("NaN");     // false
Number.isNaN("");       // false
Number.isNaN(" ");      // false
Number.isNaN("12n");     // false
Number.isNaN("true");     // false

// Boolean
Number.isNaN(true);      // false
Number.isNaN(false);     // false

// Null
Number.isNaN(null);      // false

// undefined
Number.isNaN(undefined);   // false

Number.isFinite(x)

این متد مشخص می‌کند، x عدد محدود است یا نه.


// Numbers
Number.isFinite(5);       // true 
Number.isFinite(0);       // true 
Number.isFinite(5.2);      // true 
Number.isFinite(-5.2);      // true 
Number.isFinite(Infinity);    // false
Number.isFinite(NaN);      // false

// Strings
Number.isFinite("5");      // false
Number.isFinite("");       // false
Number.isFinite(" ");      // false
Number.isFinite("true");     // false

// Boolean
Number.isFinite(true);      // false
Number.isFinite(false);     // false

// Null
Number.isFinite(null);      // false

// undefined
Number.isFinite(undefined);   // false

Number.isInteger(x)

این متد مشخص می‌کند، x عدد صحیح است یا نه.


// Numbers
Number.isInteger(5);       // true 
Number.isInteger(0);       // true 
Number.isInteger(-5);       // true 
Number.isInteger(5.2);      // false
Number.isInteger(Infinity);    // false
Number.isInteger(NaN);      // false

// Strings
Number.isInteger("5");      // false
Number.isInteger("");       // false
Number.isInteger(" ");      // false
Number.isInteger("true");     // false

// Boolean
Number.isInteger(true);      // false
Number.isInteger(false);     // false

// Null
Number.isInteger(null);      // false

// undefined
Number.isInteger(undefined);   // falseتمرین ۵

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • تنها فایل script.js را می‌توانید تغییر دهید.
 • هرگاه روی دکمه‌ها کلیک شد، حاصل عمل روی خانه اول را در خانه دوم بنویسد.