۳- فرم

فرم – Forms

در HTML تگ‌های زیادی برای ساخت فرم‌های ورودی و خروجی وجود دارد. اینجا می‌خواهیم با برخی از مهمترین آن‌ها آشنا شویم.

HTML

<form>...</form>

<fieldset>...</fieldset>
<legend>...</legend>

<button>...</button>
<input ... />
<label>...</label>
<textarea>...</textarea><button>…</button>

المنت باتن (button) یک دکمه در صفحه ایجاد می‌کند، که می‌توان روی آن کلیک کرد تا کاری انجام شود.

در مثال زیر یک پیام روی صفحه ظاهر می‌شود و سپس محتوای المنت h1 تغییر می‌کند.

HTML

<h1 id="demo"></h1>  
<button id="btn">Click Here</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {
  alert("Hi");
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello, World!";
}<input … >

المنت input چیزی را از کاربر دریافت می‌کند. آن چیز می‌تواند متن، عدد یا … باشد. به کمک Attribute های آن می‌توانید نما و عملکرد آن را تعیین کنید.

 • type: نوع ورودی
 • value: مقدار اولیه
 • checked: علامت دار
 • name: نام المنت
 • placeholder: راهنمای کاربر
انواع input

<input type=”text” />

<input type=”text” placeholder=”Name”/>

<input type=”text” value=”Mahdi Ahmadi”/>

HTML

<h1 id="demo"></h1>  
<input type="text" id="name-id">
<button id="btn">OK</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  document.getElementById("name-id").value;

}تمرین ۱

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • فایل script.js را کامل کنید. مقدار وارد شده زیر آن نمایش داده شود.


<input type=”password” />

HTML

<h1 id="demo"></h1>  
<input type="password" id="pass-id">
<button id="btn">OK</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  document.getElementById("pass-id").value;

}تمرین ۲

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • فایل script.js را کامل کنید. مقدار وارد شده زیر آن نمایش داده شود.


<input type=”number” />

<input type=”number” min=”0″ max=”50″ step=”5″ >

HTML

<h1 id="demo"></h1>
<input type="number" id="num-id">
<button id="btn">OK</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  document.getElementById("num-id").value;

}تمرین ۳

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • فایل script.js را کامل کنید. مقدار وارد شده زیر آن نمایش داده شود.


<input type=”range” />

HTML

<h1 id="demo"></h1>
<input type="range" id="rng-id">
<button id="btn">OK</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {

  document.getElementById("demo").innerHTML = 
  document.getElementById("rng-id").value;

}تمرین ۴

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • فایل script.js را کامل کنید. مقدار وارد شده زیر آن نمایش داده شود.


<input type=”checkbox” />

<input type=”checkbox” checked />

HTML

<h1 id="demo"></h1>
<input type="checkbox" id="chkbx-id">
<button id="btn">OK</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  document.getElementById("chkbx-id").checked;

}تمرین ۵

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • فایل script.js را کامل کنید. مقدار وارد شده زیر آن نمایش داده شود.


<input type=”checkbox” checked />

HTML

<h1 id="demo"></h1>
<input type="checkbox" id="chkbx-id">
<button id="btn">OK</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  document.getElementById("chkbx-id").checked;

}


<label for=”id”>…</label/>
HTML

<!-- inaccessible -->
<input id="g1" type="checkbox">Cricket


<!-- implicit label -->
<label><input id="g2" type="checkbox">Hockey</label>


<!-- explicit label -->
<input id="g3" type="checkbox"><label for="g3">Rugby</label>

تمرین ۶

 • این فایل را دانلود کنید.
 • آن را در فولدر js1 باز کنید.
 • فایل script.js را کامل کنید. مقدار وارد شده زیر آن نمایش داده شود.


<input type=”radio” />

HTML

<h1 id="demo"></h1>
<input type="radio" id="rdo-id">
<button id="btn">OK</button>

JS

document.getElementById("btn").onclick = function() {

  document.getElementById("demo").innerHTML =
  document.getElementById("rdo-id").checked;

}


<input type=”radio” name=”group” />

HTML

<!-- Group 1 -->
<input type="radio" name="grp1" value="Cricket">
<input type="radio" name="grp1" value="Hockey">
<input type="radio" name="grp1" value="Rugby">

<!------------------------------------>

<!-- Group 2 -->
<input type="radio" name="grp2" value="Red">
<input type="radio" name="grp2" value="Blue">
<input type="radio" name="grp2" value="Green">


<fieldset>…</fieldset>

یک خط دور مجموعه‌ی المنت‌های داخل آن کشیده می شود.

<legend>…</legend>

یک عنوان برای آن مجموعه نمایش داده می‌شود.

HTML

<fieldset>
  <legend>Choose a game:</legend>
  <p>
    <input type="radio" name="grp1" id="game1" value="Cricket">
    <label for="game1">Cricket</label>
  </p>
  <p>
    <input type="radio" name="grp1" id="game2" value="Hockey">
    <label for="game2">Hockey</label>
  </p>
  <p>
    <input type="radio" name="grp1" id="game3" value="Rugby">
    <label for="game3">Rugby</label>
  </p>
</fieldset>
...