فونت

در حروفچینی، فونت به مجموعه‌ای هماهنگ از نظر اندازه، وزن و سبک خاصی از حروف می‌گویند. و مجموعه‌ای از فونت‌های یک خانواده که تنها از نظر اندازه، وزن یا سبک اختلاف دارند را تایپ فیس می‌نامند. ولی امروزه، با ظهور کامپیوتر، اصطلاح فونت مترادف با تایپ فیس به کار می‌رود.

در حروفچینی سنتی، فونت از فلز یا چوب ساخته می‌شد. و در نوشتن یک صفحه ممکن بود از فونت‌های متعدد یا حتی چند تایپ فیس استفاده شود.

برای آشنایی با تاریخچه و برخی از انواع فونت لینک های زیر را ببینید:

حروف چاپی روزنامه‌های ایران کی و چگونه طراحی شدند؟

حسین عبدالله زاده حقیقی

فونت‌های استاندارد فارسی

نسخ عثمان طه

بُرنا‭ ‬ایزدپناه

صابر راستی کردار

محمد صالح سوزنچی

برنا رایانه

گوگل فونت

فونت ناخوانا

روانشناسی فونت