نرم افزار آزاد

در ارائه زیر برخی از مزایای استفاده از نرم‌افزارهای آزاد در محیط های آموزشی را ببینید.

این ارائه با کمک پروژه impress.js درست شده است.

کلیک کنید تا این پرزنتیشن را بزرگتر ببینید.