بایگانی برچسب: Chart

نمودار چند بعدی

گپ مایندر (Gapminder) یک بنیاد مستقل سوئدی است که وابستگی سیاسی، مذهبی یا اقتصادی ندارد.گپ مایندر یک خزانه‌ای از واقعیت‌هاست، نه خزانه‌ای از افکار. گپ مایندر با تصورات غلط درباره توسعه جهانی مبارزه می‌کند.