بلر نمودن بخشی از تصویر

در فایل زیر به کمک CSS بخشی از تصویر را بلر کرده و با کوچک یا بزرگ کردن پنجره بروزر این بخش هم جابجا می شود.