تدوین فیلم با بلندر – بخش ۲

در این قسمت یاد می‌گیرید چگونه یک فایل ویدیویی را وارد برنامه کنید و بخش هایی از آن را حذف و یا به آن اضافه کنید.