گردونه

تکنولوژی CSS3 امکانات زیادی را برای انیمیشن در خود فراهم کرده است.
فایل زیر یک نمونه از آن است که تنها با HTML و CSS ساخته شده است. سورس آن را باز کنید و تکنیک انجام آن را ببینید.